נטל ההוכחה וחזקות במשפט האזרחי ובמשפט הפלילי
 בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט
  
ניהול המשפט וההכרעה השיפוטית הם פרי יישום הדין וההלכה הפסוקה בשים לב לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה
בהתאם לכללי היסוד בדבר נטל השכנוע ונטל הראיה.
נטל השכנוע מטיל על בעל דין את החובה להוכיח את צדקת טענותיו. לא עמד בעל דין בנטל זה, דחה בית המשפט
את טענתו. נטל הראיה מבטא את החובה המוטלת על בעל דין להציג את ראיותיו. ככלל נטל זה מוטל בתחילת המשפט על הצד הנושא בנטל השכנוע, אשר חייב לתמוך את טענותיו בראיות לכאורה. שטח זה את ראיותיו, מועבר נטל הבאת הראיה לשכם יריבו, אשר יכול להביא את ראיותיו או לטעון כי אין בראיות שהובאו עד כה כדי להוכיח טענותיו של בעל הדין שכנגד.
נטל הראיה קובע את מהלכו של המשפט. נטל השכנוע קובע את תוצאת המשפט. משכך ברורה החשיבות היתרה המיוחסת לשאלה מי נושא בנטל השכנוע ומהי מידת ההוכחה הנדרשת ממנו.
התשובה לשאלה זו נגזרת מהדין המהותי. ככלל, שנינו ולמדנו מקדמת דנא כי המוציא מחברו עליו הראיה. לאמור, נטל השכנוע מוטל על התובע או המבקש. עם זאת, לעיתים ביחס לטענה מסוימת קובע הדין המהותי חזקה, אשר משהוכחו התנאים לקיומה, מוטל על הנתבע נטל השכנוע לסתור את קיומה. מקום שבו לא נשא הנתבע בנטל השכנוע, כי אז על בית המשפט לפסוק לטובת התובע מאחר וזה עמד בנטל השכנוע המוטל עליו להוכיח את תביעתו.
עינינו הרואות כי הנשיאה בנטל השכנוע, לגבי טענות מסוימות, עשויה להשתנות בהתאם למהותו ואופיו של העניין העומד להכרעה וזהותם של הצדדים. הוא הדין לגבי מידת ההוכחה הנדרשת לצורך עמידה בנטל השכנוע. בדין הפלילי על התביעה להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לכל ספק סביר, בעוד שבדין האזרחי, די לו לתובע כי יטה את מאזן ההסתברויות לטובתו. עם זאת, אף מידת ההוכחה הנדרשת בדין האזרחי יכולה ללבוש צורה של מידת הוכחה מוגברת מעניין לעניין בהתאם לאופי הטענה המועלית ובהתאם לדרישותיו של החוק בעניין.
נושא נטל השכנוע ונטל הראיה אינו נושא טכני וסטטי, אשר בעלי הדין יכולים להניח כמובן מאליו, יהא העניין המשפטי העומד לדיון אשר יהא. יש להכיר היטב את החוק והפסיקה על מנת לדעת מי נושא בנטל השכנוע ומהי מידת ההוכחה הדרושה ממנו. יש לזכור תמיד כי ביסוד ההחלטה בדבר זהותו של הנושא בנטלים אלה מונחים רציונלים שונים אשר נשלטים על ידי השכל הישר מתוך מטרה להביא לצדק משפטי לא רק בין בעלי הדין הספציפיים כי אם בין כלל בעלי הדין המתדיינים.
חיבור מקיף זה של המחברים  המלומדים עושה סדר בתחום. דומה כי השניים לא הותירו אף לא אבן משפטית אחת הפוכה בבואם לחקור את התחום. חיבורם משתרע באופן מרשים הן על פני הדין האזרחי והן על פני הדין הפלילי. הוא כתוב בשפה רהוטה, ברורה ועשיר באסמכתאות מן הפסיקה ומהדין החקוק, תוך הבהרת הרציונל המונח ביסוד הפסיקה והחוק.
מי ייתן והמחברים יראו ברכה בעמלם.
                                                                                                              

                                                                                                                                                    אורי גורן, שופט
                                                                                                       נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו

                        
הספר עוסק:

בנטל השכנוע במשפט האזרחי ובמשפט הפלילי- נטל השכנוע, הוכחת עדויות שבידיעתו של נאשם או נתבע, המישור האזרחי- חובת הראיה במישור האזרחי,ראיות לכאורה- במישור האזרחי, המישור הפלילי- חובת הראיה- (חובה מספר 1), חובת ההוכחה- (חובה מספר 2), ראיות לכאורה במישור הפלילי, טענת "אין להשיב על האשמה", הוכחת היסוד השלילי.
מידת ההוכחה ונטלים בהליך אזרחי - ירושה צוואה ועיזבון - מידת ההוכחה- נגד עיזבון, מידת ההוכחה- בשם עיזבון, מידת ההוכחה- בבקשה לקיום צוואה ובטענת השפעה בלתי הוגנת, טענת השפעה בלתי הוגנת, מידת ההוכחה – פגם באחד ממרכיבי הצוואה. ביטוח- נטל ההוכחה- תביעה לתגמולי ביטוח,  נטל השכנוע בתביעה על פי פוליסה- כל  סיכונים, נטל השכנוע בתביעה על פי פוליסה- סיכוני אש או מים, נטל השכנוע בתביעה על פי פוליסה- סיכוני ים,  נטל ההוכחה- על פי פוליסה נגד פריצה או גניבה. נזיקין-  נטל ההוכחה בתביעת נזיקין- רשלנות, נטל ההוכחה בתביעת נזיקין- רשלנות תורמת, ההוכחה בשאלת גובה הנזק, נטל ההוכחה בתביעת נזיקין- רשלנות רפואית, נטל ההוכחה- עוולה שנעשתה על ידי חיה מזיקה. שטרות והוצאה לפועל- נטל הראייה ונטל ההוכחה- על פי שטר, "טענת פרעתי", כמות ההוכחה – עיקול זמני על פי חוק ההוצאה לפועל, נטל ההוכחה- צד שלישי המחזיק במקרקעין. נטלים באזרחי, הודאה והדחה, נטל ההוכחה- הפרת פטנט, נטל ההוכחה- בעסקה בלתי חוקית, חובת ההוכחה- טענת יריבות, נטל השכנוע- תביעה למתן חשבונות, נטל השכנוע- מום בממכר, נטל ההוכחה- המצאת כתבי בי דין, נטל ההוכחה- בתביעה לאכיפת חוזה, נטל ההוכחה- בתביעת נכות, חובת ההוכחה- בטענת התיישנות, נטל הראייה וההוכחה- בתביעת פינוי, נטל ההוכחה –התניית שירות בשרות של בנק ללקוח, מידת ההוכחה בטענת- "לא נעשה דבר", מידת ההוכחה- תביעת אבהות, נטל ההוכחה- פטור מאגרת בית משפט, מידת ההוכחה ונטלים במישור הפלילי - מידות ההוכחה –במישור הפלילי, ספק- במישור הפלילי,ספק סביר -מהו?, נטלים במישור הפלילי-נטל ההוכחה בחילוט רכוש, נטל ההוכחה- החזרת התפוס, נטל ההוכחה- הליך הסגרה, נטל ההוכחה- אכיפת פסקי דין חוץ, מידת ההוכחה- דרגת ביניים,  מכוח הדין.
חזקות- הנחות-,  חזקות שבעובדה-  חזקה תכופה, חזקת רכוש צבאי, חזקת הכוונה, חזקת הכשרות – תקינות- חוקיות, חזקת המודעות, קטינות ויחסי הורות, הנחת זהות החוקים,  חזקות שבדין, חזקות שאינן ניתנות לסתירה- חזקות חלוטות, חזקות שניתנות לסתירה- חזקות שאינן חלוטות. חזקת מוות, חזקת חוקתיות, חזקת רשלנות – הדבר מעיד בעד עצמו, חזקת רשלנות  - לגבי חיה. חזקת רשלנות - לגבי אש. חזקת רשלנות – לגבי דברים מסוכנים.
חזקות לפי  חוק פיצוי לתאונות דרכים, חזקת המצאה על ידי הדואר, חזקת החפות, חזקת השפיות, חזקת ההמשכיות, חזקת נישואין.
חזקת סרסרות (עבירות מין), חזקה בעבירות של משחקים אסורים- מפורסמות שאינן צריכות ראיה, חזקה – החזקת רכוש גנוב, חזקת – סמים מסוכנים, חזקה בדיני שטרות, רישום בספרי בנק, אחזקה בענייני פטנטים, חזקה- מס הכנסה, חזקה- מס ערך מוסף, חזקה- מס קניה, חזקה- חוק שירות ביטחון, חזקה- חוק ההוצאה לפועל, חזקה – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, חזקת חוק המקרקעין, חזקת שיתוף מקרקעין, חזקה- רישומי וירקו (רישומי המס), חזקה-  תעודת זהות, חזקת גיל, חזקת- אחריות נושא משרד בתאגיד, חזקת שליטה, חזקת פרסום מקצועי- איסור פרסום במקצועות שונים, חזקת איסור פרסום מסחרי
חזקת פרסום- איסור לשון הרע (חזקת תם-לב), חזקת תום לב- פגיעה בפרטיות, חזקת שיתוף- מיטלטלין, חזקת ריבוי נושים, חזקת תקינות חפץ שהועבר למדינה אחרת, חזקה- חוק המתנה, חזקת סיכון ביטחון הציבור והמדינה, חזקה – חוק הירושה, חזקה- שיקים ללא כיסוי, חזקות- פשיטת רגל. חזקות- חוזים, חזקות- חוק החוזים האחידים, חזקות- חוק הכניסה לישראל, איסור הפליה במוצרים, בשירותים, בכניסה למקומות, בידור ולמקומות ציבוריים,
פקודת בריאות הציבור- מזון, חזקות- חוק הבזק, חזקות- פקודת הטלגרף האלחוטי, חזקות – מניעת מפגעים, חזקות- חוק המכר (דירות), חוק ההמרה לאירו, חזקות- חוק האחריות במוצרים פגומים, חזקות- כללי לשכת עורכי הדין, חזקת חתימה – חוות דעת רפואית, חזקת חתימה- תעודות ציבוריות
רשומות.
חזקות תעודה נושנה, חזקות- יצרן, חזקות- דין כמפורסמות, הגנת הצרכן- הטעיה, כליאת לוחמים בלתי חוקיים, סיוע וחיזוק במשפט אזרחי, חיזוק, עדות יחידה במשפט אזרחי, הודאת עד מחוץ לכותלי בית המשפט, הימנעות צד מלהעיד או להביא עד.
סיוע, חיזוק, דבר מה נוסף במשפט פלילי- סיוע, הודאת נאשם מחוץ לכותלי בית המשפט- הרשעה, סעיף 10א לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א 1971, עד שלא ניתן להביאו או אינו מסוגל להעיד, חיזוק להודעה על פי סעיף 10 א לפקודת הראיות "דבר לחיזוק", הימנעות הזמנת עד הגנה, הימנעות נאשם מלהעיד.
הגנות בפלילי- סייגים- הגנות- סייגים, הגנת אי שפיות ושיכרות, רציה- דחף לאו בר כיבוש, אוטומטיזם, הגנה עצמית, הגנת צורך, הגנת כורח, הגנת צידוק
מידת ההוכחה בהליך משמעתי- מידת ההוכחה בהליך משמעתי ראיות נסיבתיות- ראיות נסיבתיות, עדות שיטה- עדות שיטה עיוורון מרצון- עצימת עיניים, עיוורון מרצון- עצימת עיניים.
 
לרכישת הספר:


 
 http://www.bursi.co.il/product-category/criminal-laws/
 
דברי פתיחה
מאת אורי גורן- שופט
נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב
 

רחוב אבן גבירול 129 תל אביב, 62037  טלפון: 03-5462656, 03-5464098, פקס: 03-5463853    

 דוא"ל :  hnkennet@bezeqint.net   

FacebookGoogle+Twitter